Orgány školy

Správní rada

MUDr. Mgr. Ivan Langer
předseda správní rady
Ing. Tomáš Chrenek, PhD.
člen správní rady
Ing. Jaroslav Salivar
člen správní rady

Dozorčí rada

PhDr. Jiří Frgal
předseda dozorčí rady
Mgr. Petra Viktorová
člen dozorčí rady
Ing. Jan Zahradil
člen dozorčí rady

Ředitel společnosti

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. Tel.: 221 506 777
Fax: 221 506 778
E-mail: tomas.horacek@vsci.cz

Rektor a prorektoři

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
rektor

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
prorektor pro studium

Tomáš Pojar, M.A.
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání


Rektor

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. 

Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. Rektor se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno správní radě.

Rektor zejména:

řídí vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost, případně i další činnost  CEVRO Institutu, pokud tato není podle právních předpisů, zakladatelské listiny nebo statutu v působnosti správní rady, popř. jiného orgánu společnosti nebo jiného orgánu CEVRO Institutu.
zastupuje CEVRO Institut a jedná jeho jménem v pedagogických a výzkumných, vývojových a tvůrčích záležitostech a rovněž v dalších záležitostech v souladu s tímto statutem.
navrhuje správní radě vhodného kandidáta na funkci prorektora a uvádí jej do funkce.
jmenuje členy akademické rady, svolává a řídí její zasedání,
jmenuje a odvolává garanty studijních programů,
po projednání v kolegiu rektora jmenuje a odvolává vedoucí kateder, řídí a kontroluje jejich činnost,
zřizuje se souhlasem správní rady pracoviště CEVRO Institutu zabývající se výzkumnou, vývojovou nebo tvůrčí činností a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,
jmenuje předsedy a členy komisí pro státní zkoušky,
předkládá akademické radě ke schválení nové studijní programy,
jmenuje členy oborové rady, včetně jejího předsedy a její závěry předkládá akademické radě,
projednává s ředitelem návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě,
předkládá řediteli návrh na udělení stipendií za podmínek stanovených stipendijním řádem.

Prorektoři

Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu.


Disciplinární komise

Členy disciplinární komise CEVRO Institutu jmenuje rektor z řad členů akademické obce.

Disciplinární komise má čtyři jmenované členy. Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a dva z řad akademických pracovníků. Členem disciplinární komise je též vždy prorektor, který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem pro studenty CEVRO Institutu, který je vnitřním předpisem CEVRO Institutu.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí disciplinární komise se podává rektorovi CEVRO Institutu.

Nahlédnutí do disciplinárního řádu je možné zde.

Složení disciplinární komise

Předseda:

 • Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

Členové:
pedagogická část:

 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

náhradníci: 

 • PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
 • prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.   

studentská část:

 • Irena Babková
 • Tomáš Horák

náhradníci:

 • Michaela Urbancová
 • Roman Vuchtrl

Akademická rada

Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická rada má dvacet členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce vysoké školy CEVRO Institutu. Předsedou akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání.

Předseda:

 • prof. Ing. Josef Šíma, PhD.

Čestný předseda:

 • prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

Členové:

 • doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • doc. PhDr. Antonie Doležalová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 • prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
 • JUDr. Václav Henych
 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
 • doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • JUDr. František Mikeš
 • prof. Dr. Miroslav Novák
 • prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
 • prof. Dr. Zdeněk Pavlík
 • doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 • doc. Ing. Jiří Večerník
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • prof. Alena Zemplinerová, CSc.

 • CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • CEVRO Institut byl založen jako obecně prospěšná společnost. 
 • Zakladatelem školy bylo původně občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (www.cevro.cz), od roku 2015 jsou zakladateli školy MUDr. Mgr. Ivan Langer a Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.