Komentář Centra bezpečnostních studií (CEBES) - Další otazníky nad GIBS - řízená likvidace?

Další otazníky nad GIBS – řízená likvidace?

 

CEBES, 8. 11. 2018

Do Poslanecké sněmovny doputoval vládou schválený návrh státního rozpočtu na rok 2019. V těchto dnech probíhá jeho projednávání před sněmovními výbory, které mají jednotlivé kapitoly v gesci. Součástí návrhu státního rozpočtu, jehož příjmový a výdajový rámec byl v prvním čtení již dolní komorou schválen, je i kapitola 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Návrh jejího rozpočtu zdá se vychází z utopistických představ vládnoucí garnitury o malé a zanedbatelné organizační složce státu – výdajová část rozpočtu GIBS představuje asi jen dvě setiny celkových výdajů rozpočtu státního – která funguje samospádem za všech okolností a nepotřebuje žádnou větší pozornost. Pro instituci navržený rozpočet tak nepřináší žádné pozitivum. Naopak, musí se šetřit úplně na všem. Přesto, že se nacházíme v době vrcholící konjunktury, kdy se vláda snaží všem rozdávat plnými hrstmi, v případě GIBS se šetří. Na nesprávném místě. Je až komické, jak návrh neodráží koncepci, se kterou nový ředitel JUDr. Dragoun vyhrál výběrové řízení a která také vyvolala určité otázky a otazníky.

 

Ostatní běžné výdaje

 

Například pan ředitel pro sdílení a tok informací chce každé tři měsíce uspořádat celoútvarovou poradu za účasti všech pracovníků bezpečnostního sboru. Ale v návrhu rozpočtu snižuje prostředky na PHM o 11 %, a to i když ceny PHM rostou. Takže se budou všichni sjíždět na poradu na úkor výkonu služby? Jaká jsou ta vnitřní opatření, která snižují spotřebu PHM? Nevíme, možná se přestane vyjíždět na případy, které je GIBS povinna prověřovat na základě mezinárodních smluv a Česká republika bude zase prohrávat spory u Evropského soudu pro lidská práva.

 

A propos, to bylo také jedním z důvodů vytvoření centrálních oddělení prověřování a vyšetřování trestných činů. Tím totiž byla zajištěna jednotnost aplikační praxe a minimalizovány problémy s rozdílnými názory na vedení přípravného řízení trestního v jednotlivých regionech. Plánovaná organizační změna, kterou se mají opět zřídit autonomní krajská pracoviště, může opět přinést oprávněnou kritiku ze Štrasburku, v důsledku aplikace nepřijatelného, nepředvídatelného, nerovného a nespravedlivého „krajského“ práva.

 

Pan ředitel chce podle své koncepce také podporovat a rozvíjet operativně pátrací činnosti se zaměřením na získávání informací využitelných pro trestní řízení. Jenže takovéto informace se nemohou obejít bez využití zvláštních finančních prostředků. Stejně tak chce hledat nové formy a legendy pro provádění zkoušek spolehlivosti, ale na to jsou potřeba zase ty samé prostředky. Jak je ale možné, že na ně je určena pouze necelá třetina prostředků v porovnání s předchozími lety. A nejméně, co GIBS existuje. S popsanými ambicemi nového ředitele to nejde dohromady. Nebo snad má GIBS našetřeno z minulých let? Anebo se budou v průběhu roku prostředky přesouvat, když budou hodní? Dopředu se ví, že to nebude stačit. Rozpočet by měl ale odpovídat realitě tím spíš, že se ve státním sektoru bezmezně utrácí.

 

Zmíněné položky najdeme v rozpočtu pod názvem ostatní běžné výdaje. Jejich skladba je po celou dobu existence GIBS poměrně tristní. Prostým porovnáním lze zjistit, že zatímco u celorepublikových útvarů Policie České republiky je na jednoho příslušníka alokována částka 288 tis. Kč na rok, tak u GIBS je to pouze 154 tis. Kč na rok. To ovšem znamená, že kromě výše uvedených provozních nákladů se nelze ani moc rozmachovat při nákupu elektroniky, spotřebního materiálu, kancelářských potřeb. To samé platí o platbách za elektřinu, plyn a vodu, a to vůbec nelze hovořit o přispívání na další benefity, tj. na stravenky, rehabilitace, tzv. ošatné apod., které jsou jinde samozřejmostí. Přitom navýšení prostředků, aby se GIBS alespoň přiblížila k úrovni výdajů jiných sborů, by činilo cca 12 mil. Kč. Stejná je situace v oblasti investic, tj. nákupu počítačů, kopírek, vozidel, rekonstrukcí nemovitostí apod. Inspekce má 21 tis. na příslušníka na rok a policie 429 tis. Kč. Je pravda, že GIBS nenakupuje ani koně ani vrtulníky, ale rozdíl je na první pohled velmi propastný, a to srovnáváme maličký útvar s obrovskými.

 

Mzdové prostředky

 

Zdaleka nejhorší situace je u mzdových prostředků. V předkládací zprávě je popsáno martyrium s rozpočtem v průběhu roku 2018, což bylo patrně zapříčiněno tím, jak chtěl trestně stíhaný předseda vlády vypudit ředitele Murína. Dnes, když si tam dosadil svého člověka, by se dalo čekat, že se situace zklidní. Jenže tomu tak v žádném případě není.

 

Z materiálu dále mj. vyplývá, že i při tvorbě rozpočtu na rok 2019 to bylo jak na houpačce. Nejdříve se 6 % přidalo, pak zase odňalo. Nakonec se ustálilo navýšení na 2 %. Vzhledem k ambicím pana ředitele, popsaným v koncepci, to je ale směšně málo. Proč to tedy není alespoň těch 6 %? Ta rozdílná částka přece není tak velká, je to řádově cca 15 mil. Kč. Z komentáře k návrhu rozpočtu vyplývá, že s navýšením se nepočítá ani ve střednědobém horizontu na roky 2020 a 2021.

 

Pokud plat příslušníků GIBS stoupne o 1.242,- Kč, tak dosáhne výše 63.368,- Kč. Konkurenceschopnost ale nejde porovnávat s celou policií, ale opět pouze s některými celorepublikovými specializovanými službami. Srovnání je např. v reportáži Českého rozhlasu. Podle tohoto loňského srovnání měla vyšší průměrný plat pouze Letecká služba Policie ČR, a to o 1.383,- Kč. Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu měli průměrný plat o 5.248,- Kč nižší a příslušníci NPC nižší o 7.076,- Kč. S ohledem na zaměření činnosti by to asi tak mohlo odpovídat. Jak to ale bude vypadat po očekávaném navýšení? Jak to bude vypadat na NCOZ ve srovnání s GIBS? Jaké navýšení by si představoval pan ředitel, aby mohl plnit ambiciózní plány na nadstandardní finanční ohodnocení, aby bylo ctí působit u tohoto bezpečnostního sboru, aby to odpovídalo náročnosti práce a aby to bylo motivační při získávání a udržení kvalitních pracovníků? Příští rok se má policistům zvyšovat také zvláštní příplatek a průměrný plat se má zvýšit o 8 %. V rozpočtu Ministerstva vnitra jsou na to již alokované prostředky. GIBS se tím stane opět nekonkurenceschopnou. Průměrný plat na NCOZ totiž bude cca 69.500,- Kč, zatímco na GIBS jen asi 65.500,- Kč, a to ještě za předpokladu, že se budou moci rozdělit nevyplacené prostředky za neobsazená tabulková místa (což v letošním roce nebylo možné). Takže se situace diametrálně obrátí a na NCOZ budou brát o 4 tisíce Kč měsíčně vyšší průměrné platy. Navíc na GIBS klesnou i platy občanských zaměstnanců. Všude jinde ale platy porostou, takže schopní lidé, důležití pro servis organizace, prostě utečou.

 

Podle své koncepce chce pan ředitel lákat absolventy právnických fakult a právníky z civilního sektoru. To by ale musel platy daleko razantněji navýšit, aby byla GIBS konkurenceschopná i vůči justici a advokacii, jinak mu po nějaké době i ti absolventi právnických fakult utečou. Ostatně i on sám odešel po získání právnického vzdělání od policie k státnímu zastupitelství.

 

Personální stav

 

Vůbec největší tragédií GIBS je personální stav. Původní systemizace z roku 2011 byla 275 služebních míst příslušníků a 60 pracovních míst zaměstnanců a panoval poměrně výrazný podstav. V roce 2016 byla systemizace vládou snížena na 250 příslušníků a 50 zaměstnanců a byla téměř naplněna. V loňském roce byl tabulkový stav zvýšen na 279 příslušníků a 56 zaměstnanců, tedy prakticky na původní počty, stanovené vládou v roce 2011. Také podstav je prakticky stejný jako při vzniku GIBS. Protože údaje o personálním stavu za rok 2018 nebyly zveřejněny, tak stav 233 příslušníků vychází ze známé informace, že v roce 2018 odejde z GIBS celkem 42 příslušníků. Přitom není známo, kolik lidí již bylo v roce 2018 přijato a kolik jich ještě přijato bude.

 

 

Za dobu existence GIBS odešlo 120 příslušníků. To je prakticky polovina faktického stavu. To o přílišné stabilitě nesvědčí, ale vzhledem k turbulentnímu vývoji organizace není divu. V letošním roce ale odchází zdaleka nejvíc lidí. Je to snad záměr nebo to jsou jenom spekulace, které mají GIBS ještě více rozkývat? Anebo JUDr. Dragoun změnil názor na bezhlavé vyhazování a velké personální změny již neodmítá?

 

V letošním roce má odejít 42 příslušníků. To je počet, který se nedá jednoduše a rychle nahradit. Rozpočet je ale plánován na plný stav. Vyvstává celá řada otázek.

 

Další otázníky

 

Co bude se mzdovými prostředky, které zůstanou nevyčerpány? Budou moci být využity k vyplacení odměn, nebo k navýšení osobních a zvláštních příplatků? Nebo je bude donucen ředitel vrátit do rozpočtu, jako v roce letošním na posílení lékařských fakult (sic!)? Těch 42 odchodů v letošním roce jsou příslušníci, kteří byli na inspekci déle (ještě z IMV), nebo to jsou ti, kteří přišli později za obou předchozích ředitelů? Jaká je skladba odcházejících příslušníků? Co je důvodem jejich odchodu? Jak velké personální změny si pan ředitel představuje? Je to těch 42 odchodů, nebo ještě více a další budou následovat? A v jak dlouhém horizontu si představuje dosahovat velmi dobrých výsledků, jak zmínil v závěru své koncepce?

 

Pro GIBS je dlouhodobý problém najít objekt pro pracoviště Praha a Střední Čechy, a to i díky panu exministru financí. V rozpočtu není ani náznak, že by se to, kromě stávajícího nájmu v budově Na Dračkách, mělo nějak řešit (např. projektová příprava, investiční záměr apod.). Hledá se vůbec nějaký objekt? Při projednávání nominace ve výboru pro bezpečnost designovaný ředitel sdělil, že tento problém je mu znám. Výboru později sdělil, že hledá řešení.

 

Za rozpočet odpovídá správce kapitoly – ředitel inspekce. Nicméně je zřejmé, že skladba rozpočtu neodráží jeho záměry prezentované v koncepci, se kterou vyhrál výběrové řízení. Nebo předložená koncepce už neplatí?

 

Po letech stagnace, zaviněné politickým přetahováním by si inspekce zasloužila trochu klidu a přízně. Je ovšem jasné, že populistické vedení státu nebude plýtvat na organizaci, která není právě přeborníkem v získávání oblíbenosti. To ostatně předvedl i rozpočtový zpravodaj v roce 2017. Skladba rozpočtu se od toho minulého příliš neliší. V tomto roce kupodivu v kritice nepokračuje a návrh rozpočtu při projednávání ve výboru podpořil. Možná když se mezitím stal předsedou poslanecké kontrolní komise a v čele GIBS má svého člověka, změnil názor. A pomáhá mu předchozí předseda komise, který se kritikou pronášenou hradním slovníkem a snahou o snižování rozpočtu GIBS zabývá od samého jejího vzniku a označuje ji za zločineckou organizaci?

 

Chybný argument je též, že inspekce nepracuje správně, a peníze dostane tehdy, až si je zaslouží. To je podobné, jako kdybychom nechali koně ve stáji hladovět, dokud si krmivo nezaslouží, ale přitom s ním chtěli vyhrávat dostihy. Zkrátka nejdřív musíte zaplatit kvalitní lidi a ti pak budou dělat kvalitní práci. Navíc GIBS je zavalena podněty a oznámeními, kterými se prostě musí zabývat (byť je zjevné, že se nejedná o trestný čin, ale musí provést alespoň minimální šetření), a to zhltne podstatnou část personální kapacity. Což se např. na NCOZ nebo v NPC stát nemůže. Co nechtějí, tím se nezabývají. Není divu, že nefunguje operativní rozpracování, když nejsou lidi. 

 

Tvůrci konspiračních teorií by také mohli přijít s myšlenkou, že rozpočet – aby mohl realizovat své představy – bude řediteli Dragounovi navýšen poté, kdy splní nějaké zadání. Opakuje se podobný scénář, jako v roce 2014, když GIBS potřebovali ovládnout sociální demokraté. Rozpočet byl krácen, nebyly projednávány materiály předložené do vlády a zavládly obstrukce při schvalování organizační struktury. Když dosadili do čela svého člověka, problémy jako mávnutím kouzelného proutku zmizely. V únoru 2017 se jim podařilo rozpočet navýšit cca o 70 mil. Kč, což byl pro inspekci záchranný kruh. Bohužel tyto prostředky byly alokovány jednorázově a nebyl zajištěn trvalý vliv na rozpočtovou kapitolu. Tak se stalo, co se stalo. A letos byly prostředky kráceny.

 

Je evidentní, že rozpočet GIBS na rok 2019 je pouze udržovací a nepřispěje ani trochu k rozvoji činnosti důležité, nezávislé, bezpečnostně kontrolní organizace. Navýšení kapitoly 376 o několik milionů Kč by přitom rozhodně nedrancovalo státní pokladnu ani významně nezvyšovalo státní dluh. Tento návrh rozpočtu však o nezávislosti instituce a dobrých úmyslech premiéra moc nevypovídá.

 

Možná se jedná o zahájení řízené likvidace. Již při vyhlášení výběrového řízení bylo jednou z podmínek předložení „Koncepce GIBS v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let)“. Zda to měla být koncepce rozvoje, útlumu nebo zrušení, to nikdo nespecifikoval. Jednou z možností tedy je, že to měla být „Koncepce likvidace GIBS“. Zatím se však jedná o pouhou spekulaci, byť indicie tomu nasvědčují.

 

Zda se navíc naplní obavy, že by se Generální inspekce bezpečnostních sborů mohla stát zakázkovým krejčovstvím na šití trestních stíhání na míru či koštětem na zametání nepříjemných kauz pod koberec a holí na vyhánění nepohodlných lidí, tak jako se to někdy stávalo u rozpuštěného Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, se patrně asi v brzké době dozvíme…

 

 

 

CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ
VŠ CEVRO INSTITUT
(CEBES)

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic

tel.: +420 221 506 750 /  email: cebes@vsci.cz/

www.cevroinstitut.cz