Orgány školy

Správní rada

MUDr. Mgr. Ivan Langer
(předseda)


Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
 

Ing. Jaroslav Salivar
 

JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.

Radek Šťastný

Dozorčí rada

Mgr. Jakub Kotrba
(předseda)

PhDr. Jiří Frgal Ing. Jan Zahradil

Ředitelka společnosti

Mgr. Ludmila Habadová Tel.: 221 506 777
E-mail: ludmila.habadova@vsci.cz

Rektor a prorektoři

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
rektor

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
prorektor pro studium

Tomáš Pojar, M.A.
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání


Rektor

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. 

Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. Rektor se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno správní radě.

Rektor zejména:

řídí vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost, případně i další činnost  CEVRO Institutu, pokud tato není podle právních předpisů, zakladatelské listiny nebo statutu v působnosti správní rady, popř. jiného orgánu společnosti nebo jiného orgánu CEVRO Institutu.
zastupuje CEVRO Institut a jedná jeho jménem v pedagogických a výzkumných, vývojových a tvůrčích záležitostech a rovněž v dalších záležitostech v souladu s tímto statutem.
navrhuje správní radě vhodného kandidáta na funkci prorektora a uvádí jej do funkce.
jmenuje členy akademické rady, svolává a řídí její zasedání,
jmenuje a odvolává garanty studijních programů,
po projednání v kolegiu rektora jmenuje a odvolává vedoucí kateder, řídí a kontroluje jejich činnost,
zřizuje se souhlasem správní rady pracoviště CEVRO Institutu zabývající se výzkumnou, vývojovou nebo tvůrčí činností a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,
jmenuje předsedy a členy komisí pro státní zkoušky,
předkládá akademické radě ke schválení nové studijní programy,
jmenuje členy oborové rady, včetně jejího předsedy a její závěry předkládá akademické radě,
projednává s ředitelem návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě,
předkládá řediteli návrh na udělení stipendií za podmínek stanovených stipendijním řádem.

Prorektoři

Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu.


Disciplinární komise

Členy disciplinární komise CEVRO Institutu jmenuje rektor z řad členů akademické obce.

Disciplinární komise má čtyři jmenované členy. Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a dva z řad akademických pracovníků. Členem disciplinární komise je též vždy prorektor, který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem pro studenty CEVRO Institutu, který je vnitřním předpisem CEVRO Institutu.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí disciplinární komise se podává rektorovi CEVRO Institutu.

Nahlédnutí do disciplinárního řádu je možné na úřední desce.

Složení disciplinární komise

Předseda:

 • Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

Členové:
pedagogická část:

 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

studentská část:

 • Adéla Barešová
 • Olga Vaníčková

Akademická rada

Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická rada má dvacet členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce vysoké školy CEVRO Institutu. Předsedou akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání. Jednačí řád Akademické rady je dostupný na úřední desce.

Předseda:

 • prof. Ing. Josef Šíma, PhD.

Čestný předseda:

 • prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

Členové:

 • doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 • prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
 • doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 • prof. Dr. Miroslav Novák
 • prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
 • doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.
 • doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
 • doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 • doc. Ing. Jiří Večerník
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • prof. Alena Zemplinerová, CSc.

Rada pro vnitřní hodnocení

Radu pro vnitřní hodnocení  jmenuje rektor, Rada má 11 členů a předmětem její činnosti je zajištění průběžného naplňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Působnost rady je upravena v Pravidlech zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., která jsou k nahlédnutí na úřední desce.

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

Akademičtí pracovníci

 • prof. Josef Šíma, Ph.D. – předseda
 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. - místopředseda
 • JUDr. Kateřina Černá – výkonný tajemník
 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Machytka, Ph.D.
 • JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Studenti a absolventi

 • Martin Doležal
 • Bc. Michal Hejl
 • Mgr. Vlasta Holzäpfelová
 • Mgr. Jaroslav Makovec

Zápisy z jednání Rady pro vnitřní hodnocení