Přijímací řízení na magisterské studium


Podmínky přijetí

  • Odeslání elektronické přihlášky
  • Uhrazení administrativního poplatku
  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru / přijetí na základě výsledků předchozího studia
  • Doložení bakalářského diplomu a jeho dodatku

Odeslání elektronické přihlášky

Pro vyplnění elektronické přihlášky použijte formulář, který je pod modrou dlaždicí v pravém horním rohu na této stránce. Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte obratem informativní email o dalším postupu.

*Ve výjimečných případech lze přihlášku podat i písemně.

Uhrazení administrativního poplatku

Výše poplatku: 500 Kč

Platbu převeďte, prosím, na číslo účtu 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo uchazeče, konstantní symbol je 0558.
(Pro platby ze zahraničí použijte, prosím, IBAN: CZ3455000000002261283001)

Za doklad je považován ústřižek složenky nebo doklad o provedení bankovního převodu. 

Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru

Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou komisí, která je tvořena z pedagogů vysoké školy CEVRO Institut. Účelem pohovoru je zjištění Vašeho zájmu o zvolený obor, rámcového přehledu dané problematiky a dále odborného zaměření bakalářské práce, kterou si přinesete k pohovoru s sebou.

Výsledek přijímacího pohovoru zveřejníme nejpozději druhý den na našich stránkách zde, a to pod identifikačním číslem, které obdržíte při prezenci k přijímacímu pohovoru.

Termíny přijímacích pohovorů naleznete zde.

Přijetí na základě výsledků předchozího studia

Absolventi příbuzných bakalářských studijních oborů (programů), kteří dosáhli výborných výsledků u státních závěrečných zkoušek, mohou požádat o přijetí na základě výsledků předchozího studia. V případě akceptace žádosti ze strany vedení vysoké školy CEVRO Institut bude student přijat bez účasti na přijímacím pohovoru. Bližší informace získáte na studijním oddělení.  

Doložení bakalářského diplomu a jeho dodatku

Úředně ověřenou kopii diplomu a jeho dodatku musíte doložit nejpozději v den přijímacího pohovoru. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s diplomem jeho nostrifikaci (neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky). V případě, že Vám nebyl diplom ještě vydán, postačí potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státních závěrečných zkoušek.

Další informace o jednotlivých studijních oborech a o studiu, naleznete v ostatních sekcích webové stránky. V opačném případě kontaktujte, prosím, studijní oddělení telefonicky, osobně nebo emailem.


CEVRO Institut, z. ú.
Jungmannova 17, Praha 1
tel.: 221 506 706, 707
fax.: 221 506 709
e-mail: studium@vsci.cz